Trinnvis utbygging – samlet plan

Når et byggeprosjekt skal gjennomføres, er det ikke bare bygget med sine tekniske spesifikasjoner som skal planlegges, men en må også legge en slagplan med tanke på sjølve byggeprosessen. En kan velge å bygge «alt» på en gang, men da sjølsagt med en høyere kostnad for denne runden. En kan også dele inn byggeprosjektet i flere mindre delprosjekter, hvor kostnaden for det enkelte delprosjektet blir lavere. Hva man velger påvirkes av flere forhold, for eksempel hva som skal bygges, tilgjengelig kapital, ønske om å tilføre egeninnsats eller valg av entrepriseform. De fleste ønsker å få ned størrelsen på sin investering mest mulig. Under bortvalg så vi at en mulighet kan være å utsette det å bygge en funksjon for å redusere prislappen. Før eller seinere må en imidlertid løse også denne funksjonen. Det er imidlertid lurt å legge en plan for når, hvor og hvordan dette skal løses. Ofte er det viktigere å tenke nøye gjennom rekkefølgen på delprosjektene enn et bestemt tidspunkt.

Å bygge lønnsomt handler om å fremskynde inntektene og skyve på kostnadene. Å fremskynde inntektene betyr at man bør prøve å leite etter de delene av prosjektet som er mest lønnsomme, og prioritere å få disse i produksjon så fort som mulig. Samtidig; alle investeringer en klarer å utsette vil bidra til lavere utlegg i denne omgangen – og prosjektet blir mer lønnsomt. Et eksempel kan være at man prioriterer å bygge for mjølkekuene nå (= den mest inntektsbringende delen av prosjektet), mens man deler opp og utsetter bygging for kalv- og ungdyr (= ikke så inntektsbringende som mjølka).

En slik oppdeling i flere delprosjekter betyr at byggeprosjektet totalt sett vil pågå over lengre tid. De ulike trinnene må derfor planlegges godt dersom man benytter seg av mye innleide håndverkere. Noen ganger kan det være fornuftig å velge entrepriseformer med større forutsigbarhet for pris og framdrift. Med kunnskaper, kapasitet og ferdigheter til å gjøre en del sjøl, er det ofte fornuftig å dele opp prosjektet ytterligere. Det er begrenset arbeidskraft tilgjengelig på de fleste gårdene i dag, og en vil ha en bedre kontroll med et «lite» fremfor et «stort» prosjekt. Kanskje et av delprosjektene ble så lite at en rakk å gjøre det ferdig på en tid av året hvor timeplanen var romsligere – samtidig som noen andre i familien kanskje hadde «aktiv» sommer-/ vinterferie? Det finnes nærmest uendelig med kreative kombinasjoner, en må bare passe på at det er en slags «rød tråd» som binder sammen delprosjektene til en fornuftig helhet. Satser en på en oppdelt utbygging, bør det foreligge en slags plan for hvert enkelt av de tenkte trinnene – allerede før en begynner å bygge trinn 1. Det gjør at en unngår seinere «kollisjoner» og kostbare omgjøringer.

Under finner du et par tenkte eksempler på hvordan en trinnvis utbygging kan foregå:

Eksempelfjøsprosjekt 1: Det første trinnet er å bygge en «tallehall» i massivtre. Dette råbygget kan settes bort til en entreprenør siden det er et ganske stort delprosjekt. Bygget har mål tilpasset liggebås og robot, men tas i første omgang i bruk med talle og brukt fiskebeinstall. Fôring skjer ute i en luftegård ved hjelp av rundballehekker. Samtidig som entreprenøren bygger den nye hallen, jobber du med å gjøre om det gamle fjøset til kalv, ungdyr og sinkyr. Trinn to er å flytte fôringen inn, noe som skjer ved å støype opp fôrbrett med etefront langs langveggen. I trinn tre støypes det opp liggebåser og gjødselsystem. Deretter kommer kanskje en brukt mjølkerobot? Om en kjøper opp kvote og utvider produksjonen, kan det neste trinnet være å skjøte på bygget i lengderetningen.

Eksempelfjøsprosjekt 2: Mange har ikke tilgang til halm, og da kan en løsning i trinn 1 være å bygge en kompakt mjølkekuhall med brukt fiskebeinsstall. Trinn to er en ombygging til kalv, ungdyr og sinkyr i gamlefjøset. Neste trinn etter noen år er så kanskje en brukt eller ny mjølkerobot?

Jo mer marginalt prosjektet en reint lønnsomt, jo bedre bør en slik langtidsplan være.

NB! Vi ønsker å høre fra deg om du har delt inn på en kreativ måte som andre vil ha nytte av å høre om!

%d bloggere liker dette: